(ARCH.) PROGRAM WZMACNIANIA PRACOWNICZEK I PRACOWNIKÓW WARSZAWSKICH DOMÓW KULTURY - 2023

///

Program skierowany jest do pracowników i pracowniczek merytorycznych warszawskich DK (w tym Dyrektorów i Dyrektorek), którzy_re zajmują się: animacją kultury, programem instytucji, pracą projektową, promocją wydarzeń i wizerunkiem, kontaktami z odbiorcami działań, zajęciami stałymi i dotyczy osób z każdego szczebla hierarchii instytucji.

GŁÓWNY MODUŁ PROGRAMU:

TUTORING DLA PRACOWNICZEK I PRACOWNIKÓW WARSZAWSKICH DOMÓW KULTURY to metoda indywidualnej pracy rozwojowej dopasowanej do pracowników i pracowniczek DK. Tutor_ka lub mentor_ka w czasie 10-godzinnego procesu pracy indywidualnej będzie towarzyszyć pracownikowi_czce, dzielić się własnym doświadczeniem, służyć radą, zadawać pytania i słuchać. Pomoże opracować strategie działania i plany, a także rozwiązania problemów. Zadaniem tutora będzie przede wszystkim pomoc w rozwoju i wsparcie w pójściu o krok dalej w bieżących procesach zawodowych.

Realizowany będzie on w dwóch turach:

 • I nabór – marzec-lipiec
 • II nabór – lipiec-grudzień

O tutora można aplikować indywidualnie przez wypełnienie formularza i rozmowę indywidualną, pozwalającą dobrać tutora do osoby, która się zgłasza i jej konkretnych potrzeb czy kierunków w jakich chce się rozwijać.

Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ciągu trzech tygodni od daty nadesłania formularza.

---

MODUŁY TOWARZYSZĄCE:

SUPERWIZJE GRUPOWE DLA PRACOWNICZEK I PRACOWNIKÓW WARSZAWSKICH DOMÓW KULTURY

Superwizje to spotkania rozwojowe, podczas których w bezpiecznej przestrzeni i przy udziale superwizora_ki grupa będzie mogła wspólnie zastanowić się nad wyzwaniami codziennej pracy czy relacjom w zespole. W trakcie superwizji pracowniczki i pracownicy domów kultury będą mogły_li podzielić się swoimi doświadczeniami, porozmawiać o wyzwaniach i trudnościach swojej pracy, dać sobie czas na refleksje na temat komunikacji, kultury pracy, bądź pracować nad rozwiązaniem konkretnej trudności zespołowej. Superwizja porusza wewnętrzne sprawy zespołu, a nie skupia się na ocenie funkcjonowania całej instytucji. Wszystkie osoby, których dotyczy temat spotkania powinny być na nim obecne (mogą być to też osoby kierujące zespołem). Wybrane zespoły odbędą dwa 2-godzinne spotkania.

Cele superwizji:

 • przyjrzenie się konkretnemu obszarowi działania zespołu, np. komunikacji bądź relacjom w zespole,
 • pogłębienie refleksji na temat wspólnego działania,
 • wzmocnienie kompetencji zespołów i kompetencji indywidualnych pracowników i pracowniczek DK,
 • wspieranie efektywnej pracy,
 • integracja zespołów,
 • zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Moduł realizowany będzie w dwóch turach:

 • I nabór – marzec-lipiec
 • II nabór – lipiec-grudzień

W 2023 roku w ramach Programu Wzmacniania Pracowników i Pracowniczek Warszawskich Domów Kultury z superwizji będą mogły skorzystać grupy (1-8 osób). Zespół rozumiany jest jako dział funkcjonujący często w strukturze domu kultury, ale także jako grupa ludzi powołana do konkretnego zadania np. w ramach jednego projektu. Przyjmujemy zgłoszenia także od zespołów, które odbyły superwizje w 2022 r. Zespół zgłasza jego reprezentant lub reprezentantka.

Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ciągu trzech tygodni od daty nadesłania formularza.

---

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DLA PRACOWNICZEK I PRACOWNIKÓW WARSZAWSKICH DOMÓW KULTURY

Ostatnie dwa lata były dla wielu pracowniczek i pracowników warszawskich domów kultury czasem wzmożonego napięcia oraz stresu spowodowanego trudnościami w organizacji i realizacji swoich obowiązków zawodowych. Pandemia, kryzys ekonomiczny, wojna w Ukrainie i związane z nią wyzwania mogą zagrażać poczuciu bezpieczeństwa, potęgować stres i wystawiać na próbę umiejętności regulacji emocji.
Specyfika pracy merytorycznej w domach kultury wymaga szerokiego wachlarza kompetencji, gotowości na zmianę i elastyczności psychologicznej. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom i problemom, które dotykają szerokie grono pracowników_czek domów kultury, w 2023 roku planujemy kontynuować możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego w formie indywidualnych konsultacji psychologicznych, prowadzonego przez psycholożkę o specjalności kliniczno-psychoterapeutycznej.

Moduł realizowany będzie w dwóch turach:

 • I nabór – marzec-lipiec
 • II nabór – sierpień-grudzień

Konsultacja psychologiczna przewidziana jest jako 50-minutowe jednorazowe spotkanie, osadzone w kontekście wsparcia psychologicznego. Tematyka konsultacji nie jest ograniczona, to klient_ka wskazuje na potrzeby, które wyznaczają kierunek spotkania. Z uwagi na jednorazowy charakter, konsultacji nie poprzedza wywiad terapeutyczny; może zawierać elementy psychoedukacji, pracy nad konkretną umiejętnością, klaryfikacją wartości i potrzeb, radzeniem sobie z konfliktem lub być po prostu miejscem jakościowego spotkania z samą_mym sobą.

Konsultacje stacjonarne odbywają się w Staromiejskim Domu Kultury (Rynek Starego Miasta 2). W razie utrudnień związanych z dostępnością architektoniczną prosimy o informację w sekcji Uwagi w zgłoszeniu lub rezerwację konsultacji online.

Konsultacje psychologiczne mają charakter poufny, a psycholożkę obowiązuje tajemnica zawodowa, co oznacza, że żadna informacja, pozwalająca zidentyfikować klienta/tkę (z wyjątkiem jest zagrożenie zdrowia lub życia) nie zostanie przekazana osobom trzecim. W celach sprawozdawczych zostanie stworzony raport ewaluacyjny, zawierający ogólny opis procesu przeprowadzania konsultacji, wymiar godzinowy i główne trudności, z którymi borykają się pracownicy/czki DK, z wyłączeniem jakichkolwiek danych personalnych, które pozwoliłby zidentyfikować klienta/tkę. Dane i informacje o osobach korzystających z usług nie będą ujawniane i udostępniane osobom nieupoważnionym, są gromadzone dla celów statystycznych i badawczych, co pozwoli na konstruowanie i udoskonalanie oferty odpowiadającej realnym potrzebom.

Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ciągu dwóch-trzech tygodni od daty nadesłania formularza.

---

WARSZTATY KOMPETENCYJNE 

Spotkania o charakterze szkoleniowym skupione na poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i rozwoju tzw. kompetencji miękkich pracowników i pracowniczek merytorycznych warszawskich domów kultury. Warsztaty będą prowadzone przez specjalistę/kę z wybranej dziedziny i prowadzone na żywo lub online dla maksymalnie 20-osobowej grupy osób z różnych domów kultury. Wśród tematów zaplanowanych na 2023 rok znajdują się m.in.: instytucja zaangażowana - strategie działań w obliczu kryzysu migracyjnego, praca ze społecznościami lokalnymi w oparciu o zasoby (metoda ABCD), komunikacja i stawianie granic, zjawisko traumy społecznej - sposoby i reakcje, role społeczne i ich wpływ na funkcjonowanie w instytucji kultury.

- 21.03.2023 - warsztaty kompetencyjne: Kim jestem w pracy? - warsztaty o nazywaniu swoich kompetencji dla pracowniczek_ów DK
- 17.05.2023 - Świadome budowanie kultury organizacyjnej - warsztaty kompetencyjne dla pracowniczek_ów DK w ramach Programu Wzmacniania.
- 20.10.23 - Warsztaty kompetencyjne - Dobrze mi tu u Was - czyli jak dbać o to, żeby mieszkańcy_nki chciali_ły z nami współpracować?
- 27.11. 2023 - Style zarządzania zespołem w środowisku kulturalnym

---

DZIAŁANIA SIECIUJĄCE

Sieciowanie i integracja pracowników i pracowniczek DK – obszar działań związanych z organizacją bezpiecznych warunków do wzajemnego poznawania się, integracji i konsolidacji środowiska pracowników DK. Podstawowym celem spotkań będzie sieciowanie, nawiązywanie współpracy, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz kreowanie kultury wzajemnej pomocy, wsparcia i wymiany zasobów między warszawskimi domami kultury. W planach m.in.: wizyty studyjne, spacery, warsztaty ogrodnicze i spotkania kulinarne. Podczas spotkań będziemy zachęcać pracowniczki i pracowników do dyskusji na tematy społecznie ważne i aktualne np. wojny w Ukrainie.

---

LIDERHUB

Otwieramy nabór do LiderHub. Jest to nowy, kolejny moduł Programu Wzmacniania Pracowniczek i Pracowników Warszawskich Domów Kultury.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tego moduły przed wypełnianiem formularza.

Nabór zgłoszeń potrwa od 21 sierpnia do 6 września (środa) do końca dnia.

LiderHub to specjalna ścieżka szkoleń dla osób pracujących w warszawskich domach kultury, które chciałyby wzmocnić swoje kompetencje liderskie i zdobyć wiedzę potrzebną do tego, by w przyszłości pełnić funkcje kierownicze w domach kultury lub zarządzać instytucjami.

Głównym celem modułu jest wzmocnienie grupy liderów i liderek i wyposażenie ich w odpowiednie kompetencje poprzez narzędzia i metody, które pozwolą im z większą łatwością: zarządzać własnymi zasobami (“ja” jako lider/ka), zarządzać zespołami i komunikować się w grupie (“my” jako zespół), budować, ścieżkę kariery czy planować swoją drogę zawodową w kontekście aplikowania na stanowiska kierownicze i dyrektorskie (instytucja w szerszym kontekście – miasto, prawo, programy i strategie). Drugim celem jest zintegrowanie grupy uczestników/czek LiderHub, tak by była dla siebie wsparciem i punktem odniesienia podczas całego kursu.

Kurs został zaprogramowany w oparciu o wiedzę ekspertek: Brygidy Dynisiuk – komunikacja i działania w modalności NVC; Małgorzaty Mostek – kwestie prawne i organizacyjne w tym planowanie strategiczne, pozyskiwanie grantów; Agnieszki Szelągowskiej – zasoby i kompetencje liderskie; oraz zespołu programowego Staromiejskiego Domu Kultury.

Zgodnie z założeniami modułu odbędzie się pięć weekendowych zjazdów w drugiej połowie roku:

 • 15 września (piątek) 17:30 - kick off meeting (on-line)
 • 23-24 września (w godz. 9:30-16:30)
 • 7-8 października (w godz. 9:30-16:30)
 • 21-22 października (w godz. 9:30-16:30)
 • 18-19 listopada (w godz. 9:30-16:30)
 • 2-3 grudnia (w godz. 9:30-16:30)

Wśród szkoleń znajdą się tematy takie jak:

 • budowanie zespołu – ćwiczenia w terenie;
 • komunikacja NVC;
 • ja jako lider/ka; kompetencje (inter) personalne;
 • trudne komunikaty i zarządzanie frustracją;
 • dream big, act now – zarządzanie strategiczne;
 • cele strategiczne i operacyjne;
 • struktura organizacji instytucji – modele;
 • planowanie i delegowanie zadań;
 • równowaga i odporność w pracy w kulturze;
 • etyczne miejsce pracy;
 • zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Osią zjazdów będzie trening zadaniowy dla grup liderskich, jest to forma szkolenia oparta o naukę w działaniu. Uczestnicy/czki szkolenia wezmą udział w stworzonych przez siebie projektach w charakterze opiekuna/ki projektu lub trenera/ki. Uzyskają unikatową możliwość wdrażania nabywanych umiejętności w życie i weryfikowania ich w kontakcie z zespołem. Trening daje doświadczenie zespołowej pracy nad przygotowaniem i prowadzeniem swoich działań.

Nabór zgłoszeń potrwa od 21 sierpnia do 4 września 2023.

Pierwszym etapem będzie wypełnienie formularza, który udostępnimy w dniu rozpoczęcia naboru.
W dniach 11-12 września prowadzone będę rozmowy rekrutacyjne.

WAŻNE! Wymagany jest udział w całym cyklu. Nie przewidujemy możliwości udziału tylko w wybranych szkoleniach.

Kurs jest bezpłatny i realizowany w ramach Programu Wzmacniania Pracowników i Pracowniczek Warszawskich Domów Kultury (dla osób, które zajmują się: animacją kultury, pracą projektową, programem instytucji).

///

Ewaluacja 2023 - Program Wzmacniania Pracowniczek i Pracowników Warszawskich Domów Kultury

Drogie koleżanki, drodzy koledzy,

Zapraszamy do wspólnego podsumowania tegorocznej edycji Programu Wzmacniania Pracowniczek i Pracowników Warszawskich Domów Kultury skierowanego do osób z każdego szczebla hierarchii instytucji, które zajmują się: animacją kultury, programem instytucji, promocją wydarzeń i wizerunkiem instytucji, kontaktami z mieszkańcami, zajęciami stałymi.

Pod tym linkiem znajdziesz ankietę ewaluacyjną: https://forms.office.com/e/DXj8zT86Nw
Formularz będzie aktywny do 21 stycznia 2024.

Wśród działań Programu w 2023 znalazły się:

 • tutoring,
 • superwizje grupowe,
 • konsultacje psychologiczne,
 • warsztaty kompetencyjne,
 • spotkania sieciujące,
 • LiderHub

Zależy nam na tym, żeby dalsze działania programować wspólnie, każdy głos i refleksja są dla nas ważne i pomogą nam przygotować kolejną edycję Programu adekwatnie do Waszych potrzeb.

Paulina Andruczyk, Anna Sadowska
Koordynatorki Programu Wzmacniania Pracowniczek i Pracowników W-wskich Domów Kultury


///

1 obraz w galerii artykułu (ARCH.) PROGRAM WZMACNIANIA PRACOWNICZEK I PRACOWNIKÓW WARSZAWSKICH DOMÓW KULTURY - 2023
2 obraz w galerii artykułu (ARCH.) PROGRAM WZMACNIANIA PRACOWNICZEK I PRACOWNIKÓW WARSZAWSKICH DOMÓW KULTURY - 2023
3 obraz w galerii artykułu (ARCH.) PROGRAM WZMACNIANIA PRACOWNICZEK I PRACOWNIKÓW WARSZAWSKICH DOMÓW KULTURY - 2023
4 obraz w galerii artykułu (ARCH.) PROGRAM WZMACNIANIA PRACOWNICZEK I PRACOWNIKÓW WARSZAWSKICH DOMÓW KULTURY - 2023
5 obraz w galerii artykułu (ARCH.) PROGRAM WZMACNIANIA PRACOWNICZEK I PRACOWNIKÓW WARSZAWSKICH DOMÓW KULTURY - 2023
6 obraz w galerii artykułu (ARCH.) PROGRAM WZMACNIANIA PRACOWNICZEK I PRACOWNIKÓW WARSZAWSKICH DOMÓW KULTURY - 2023
1 / 6