A rzeki popłyną syropem z daktyli - wystawa malarstwa Ani Grzymały (Nagroda Inicjatywy Entry)

14.4 — 10.6.23

Wydarzenia towarzyszące:
13.05.2023 (sobota) godz. 12:00-24:00 - Noc Muzeów w Galerii Promocyjnej: wystawa Ani Grzymały
20.05.2023 (sobota) godz. 12:00-14:00 - Warsztaty bajkoterapii towarzyszące wystawie Ani Grzymały
27.05.2023 (sobota) godz. 15:00 - Leżakowanie z baśniami Ani Grzymały
10.06.2023 (sobota) godz. 16:00 - 18:00 - Finisaż wystawy

///

14 kwietnia – 10 czerwca 2023
Otwarcie: 14 kwietnia godz. 19:00

Bunt i niezadowolenie powołują do życia każdą utopię. Ania Grzymała w najnowszym cyklu malarskim „A rzeki popłyną syropem z daktyli” wyraża niezgodę na świat zastany. Marzy, fantazjuje, antycypuje, projektuje i eksperymentuje. Nie boi się rozwijania wyobraźni społecznej, nawet jeśli może być posądzona o infantylność czy naiwność. W najnowszych obrazach wychodzi od frazy kończącej klasyczne bajki „i żyli długo i szczęśliwie”. Pyta, jak mogłaby wyglądać utopia i co należałoby kolektywnie zrobić, żeby zaistniała. Pisze baśń i na jej podstawie maluje obrazy, przedstawiające etapy ewolucji społeczeństwa w stronę „lepszego świata dla wszystkich”.
Na jej obrazach papież rozmawia z delfinami, biznesmeni siadają w ławkach szkolnych, spod czapek wyjmowane są „ziarenka nienawiści”, a zabawa kończy się wspólną kąpielą w jacuzzi przedstawiciela Ku Klux Klanu, wydry i muzułmanki. Mimo symbolicznego ukarania „agresorów” i sprawców niesprawiedliwości Grzymała jest daleka od moralizatorstwa i etycznych ocen. Przedstawiony przez nią świat rządzi się logiką karnawału. Wszystko jest w nim na opak, role społeczne są odwracane i dzieją się rzeczy niemożliwe. Poprzez śmieszność baśniowych zdarzeń zwraca uwagę na absurdalność i arbitralność istniejącej rzeczywistości polityczno-społecznej. Artystka wierzy w sprawczość i performatywną moc słów oraz obrazów. Pisze i maluje swoją utopię z perspektywy „usytuowanej”. W kontrze do znanych utopii historycznych, nie umieszcza jej na oddalonej wyspie czy w fantastycznej krainie. Ulokowuje ją w wyraźnym „tutaj” - polskiej rzeczywistości, wśród ursynowskich bloków, we wschodnio europejskiej metropolii, kilkaset kilometrów od toczącej się wojny, w kraju spolaryzowanym politycznie i mierzącym się z nierównościami ekonomicznymi.
Wystawie towarzyszy słuchowisko z baśnią, które można posłuchać w przestrzeni wystawy oraz odtworzyć online. Artystka zaprasza do zapisywania i dzielenia się swoimi pomysłami na naprawę świata. Jest to pierwszy krok do kolektywnego wymyślania lepszej rzeczywistości. Zacznijmy więc od bycia bardzo niezadowolonymi.

kuratorka: Michalina Sablik
koordynacja: Kaja Werbanowska
Partnerzy: ASP w Warszawie, Inicjatywa ENTRY

///

And Rivers Will Flow with Date Syrup
Ania Grzymała Painting Exhibition (Initiative Entry Award)

14 April - 10 June 2023
Opening: 14 April 2023 19:00

Rebellion and discontent bring any utopia to life. In her latest painting series, And Rivers Will Flow with Date Syrup, Ania Grzymała expresses her dissatisfaction with the existing world. She dreams, fantasises, anticipates, designs and experiments. She is not afraid of developing a social imagination, even at the cost of being accused of infantilism or naivety. In her latest paintings, she starts with the classic closing phrase used in fairy tales 'and they lived happily ever after'. She asks what utopia could look like and what would have to be done collectively to make it happen. She writes a fairy tale and paints pictures that are based on it, depicting the stages of society's evolution towards a 'better world for all'.
In her paintings, the Pope will talk to dolphins, businessmen will sit in school desks, 'seeds of hatred' will be taken out from under their hats, and the party will end with a Ku Klux Klan man, an otter and a Muslim woman bathing together in a jacuzzi. Despite the symbolic punishment of the 'aggressors' and perpetrators of injustice, Grzymała is far from moralising and imposing ethical judgements. The world she depicts is governed by the logic of a carnival. Everything in it is topsy-turvy, social roles are reversed and impossible things do happen. Through the ridiculousness of fairy tale events, she draws attention to the absurdity and arbitrariness of the existing political and social reality. The artist believes in the agency and performative power of words and images. She writes and paints her utopia from a 'contextualised' perspective. In contrast to well-known historical utopias, she does not place it on a remote island or in a fantasy land. He locates it distinctly ‘here’ – in Poland, among the blocks of flats of southern Warsaw borough of Ursynów, in an eastern European metropolis, a few hundred kilometres away from the ongoing war, in a country politically polarised and struggling with economic inequality.
The exhibition is accompanied by a radio show featuring a fairy tale available on headsets at the exhibition and online. The artist also invites the public to write down and share their world improvement ideas. This is the first step towards collectively inventing a better reality. So let us start by being very dissatisfied.

Curator: Michalina Sablik
Co-ordinator: Kaja Werbanowska
Partners: Academy of Fine Arts in Warsaw, ENTRY Initiative

///

І потечуть ріки з фініковим сиропом
Виставка живопису Ані Ґжимали (Нагорода Ініціативи ENTRY)

14 квітня - 10 червня 2023
Відкриття: 14 квітня о 19:00

Бунт і невдоволення оживляють будь-яку утопію. Своє незадоволення світом таким, яким він є, Аня Ґжимала висловлює в останній серії картин "І потечуть ріки з фініковим сиропом". Вона мріє, фантазує, передбачає, проектує та експериментує. Вона не боїться розвивати соціальну уяву, навіть якщо її можуть звинуватити в інфантильності чи наївності. У своїх останніх роботах вона відштовхується від фінальної фрази класичної казки "і жили вони довго і щасливо". Вона запитує, як могла б виглядати утопія і що потрібно було б зробити, щоб вона стала реальністю. Вона пише казку і малює картини на її основі, зображуючи етапи еволюції суспільства до "кращого світу для всіх".
На її картинах Папа Римський розмовляє з дельфінами, бізнесмени сидять за шкільними партами, з-під їхніх капелюхів виймають "насіння ненависті", а закінчується виставка тим, що представник Ку-клукс-клану, видра і мусульманка разом купаються в джакузі. Незважаючи на символічне покарання "агресорів" і винуватців несправедливості, Ґжимала далека від моралізаторства та етичних суджень. Світ, який вона зображує, керується логікою карнавалу. У ньому все задом наперед, соціальні ролі міняються місцями, відбуваються неможливі речі. Через безглуздість казкових подій вона звертає увагу на абсурдність і свавілля існуючої політичної та соціальної реальності. Художниця вірить у каузальну та перформативну силу слова і зображення. Свою утопію вона пише і малює з "локалізованої" перспективи. На відміну від відомих історичних утопій, вона не розміщує її на віддаленому острові чи у фантастичній країні. Вона локалізує її у виразно "тут" - польській реальності, серед багатоквартирних будинків Урсинова, у східноєвропейському мегаполісі, за кілька сотень кілометрів від війни, що триває, у країні, яка політично поляризована і бореться з економічною нерівністю.
Виставка супроводжується радіоспектаклем з казкою, яку можна слухати у виставковому просторі та грати онлайн. Художниця також запрошує публіку записувати та ділитися своїми ідеями щодо ремонту світу. Це перший крок до спільного винайдення кращої реальності. Тож давайте почнемо з того, що будемо дуже нещасними.

куратор: Міхаліна Саблік
координація: Кая Вербановська
Партнери: ASP у Варшаві, ENTRY Iніціатива

1 obraz w galerii artykułu A rzeki popłyną syropem z daktyli - wystawa malarstwa Ani Grzymały (Nagroda Inicjatywy Entry)
1 / 1