MIGRANT FUND FOR CULTURAL EVENTS IN WARSAW / OPEN CALL

15.9 — 21.9.23

[ENG, PL]

ENG: OPEN CALL FOR CULTURAL EVENTS ORGANIZED BY MIGRANTS IN WARSAW

We invite to take part in our open call, dedicated to promote or financially support cultural events carried out in Warsaw by migrants; to foster relationships between migrants and other residents of Warsaw; and to offer engaging cultural, socio-cultural, educational (cultural education), and integrating events (through cultural activities) to residents of Warsaw (including migrants).

Duration time of the OPEN CALL: 15.09-21.09.23
Budgets range: up to 5,000 PLN gross / up to 15,000 PLN gross / up to 15,000 PLN gross

Who can apply:

  • Migrants residing in Warsaw – natural persons of full legal age with full legal capacity (legally residing in the Republic of Poland and able to enter into employment contracts of mandate), who apply individually or as groups (collectives).
  • Non-governmental organizations (associations, foundations) established by migrants (majority of the board members are migrants) or organizations registered in other countries;
  • Business entities (whose operations are in line with the open call’s objectives) created by migrants, including migrants acting as sole traders.

How to apply: Applicants are required to complete and submit the application form enclosed as an attachment to the Rules as PDF scans to the address: fundusz.migrancki@sdk.pl with the subject line: Open Call for Cultural Events Organized by Migrants.

Each Applicant may submit a maximum of two applications in the open call.

Any applications send before 15th of september will not be considered.
All needed information and guidelines can be found in the attachment with the rules.
With any questions and inquiries please contact us via mail: fundusz.migrancki@sdk.pl

Good luck!

///

PL: OPEN CALL NA WYDARZENIA KULTURALNE REALIZOWANE W WARSZAWIE PRZEZ MIGRANTKI I MIGRANTÓW

Zapraszamy do wzięcia udziału w otwartym naborze (open callu), którego celami są promocja lub wsparcie finansowe wydarzeń kulturalnych realizowanych w Warszawie przez osoby migranckie, a także rozwój relacji pomiędzy osobami migranckimi a mieszkankami / mieszkańcami Warszawy; oferowanie mieszkańcom Warszawy, w tym osobom migranckim interesujących wydarzeń kulturalnych, społeczno-kulturalnych, edukacyjnych (edukacja kulturowa) i integrujących (poprzez działania kulturalne).

Czas trwania open calla: 15 września 2023 – 21 września 2023
Zakres budżetów: do 5 000 zł brutto / do 15 000 zł brutto / do 15 000 zł brutto

Kto może aplikować:

  • Osoby migranckie mieszkające w Warszawie - pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (w tym przebywające legalnie na terytorium RP oraz mające możliwość legalnego podjęcia pracy na umowę zlecenie), które zgłoszą się samodzielnie lub jako grupy osób (kolektywy realizatorów);
  • Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) powołane przez migrantki i migrantów (większość członkiń i członków zarządu stanowią migranci i migrantki) lub organizacje zarejestrowane w innych krajach.
  • Podmioty prowadzące działalność gospodarczą (zgodną z celami open calla) tworzone przez migrantów i migrantki, w tym osoby migranckie prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

Jak aplikować: Formularz zgłoszeniowy (znajdujący się w pliku z regulaminem) wraz z dokumentami w formie pdf (skanu) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: fundusz.migrancki@sdk.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: open call na wydarzenia kulturalne realizowane przez osoby migranckie.

W ramach otwartego naboru każdy Wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa zgłoszenia.

Zgłoszenia wysłane przed 15 września 2023 roku nie zostaną rozpatrzone.
Z jakimikolwiek pytaniami prosimy kontaktować się z nami na adres mailowy: fundusz.migrancki@sdk.pl

Powodzenia!

///

Do pobrania:

1 obraz w galerii artykułu MIGRANT FUND FOR CULTURAL EVENTS IN WARSAW / OPEN CALL
1 / 1