LITERARY RESIDENCIES IN WARSAW FOR WRITERS, PLAYWRITERS AND TRANSLATORS FROM BELARUS AND UKRAINE | 2023

4.11 — 2.12.22

[EN, BY, UA, PL]

[EN] LITERARY RESIDENCIES IN WARSAW FOR WRITERS, PLAYWRITERS AND TRANSLATORS FROM BELARUS AND UKRAINE

We are launching senond round of our literary residency programme for writers, playwriters and translators in Warsaw. We invite guests from Belarus and Ukraine to spend several creative weeks in the centre of Warsaw with the support of Staromiejski Dom Kultury (SDK). The will be two recruitment rounds to select at least five residents for stays of 2 to 6 weeks.

We wish to use the residencies as an opportunity to include foreign writers, playwritesrs and translators in the literary scene of our city. We encourage people to choose to stay several weeks in  Warsaw to immerse in the artistic life, history and cultural attractions of the capital city. Our residents will be provided with comfortable workspace and accommodation in the city centre, a scholarship of PLN 120 per day including taxes, technical and logistic support, and an active involvement in our existing projects.

We are recruiting writers, playwriters and translators from Belarus and Ukraine who meet the following criteria:

• At least one book, collection of poems or translation published in print or at least one play staged in the theater;
• Communication skills in English or Polish;
• Currently working on a literary project.

Details of the timing and duration of residencies will be agreed separately with each resident.

Application deadline:  2nd December 2022
Residency date: January – June 2023
Results announcement:  16th December 2022

How to apply?

Applications including:
•  Completed application form;
•  CV, including a list of published literary works;
•  Motivation letter including an outline of the work planned during the Residency (maximum 5,000 characters including spaces);
•  Excerpt of a published/ staged work (maximum 10 A4 pages).

must be sent within the deadline to: rezydencje@sdk.pl

The project is implemented in the framework of a partnership between three Polish host cities: Cracow, Gdańsk and Warsaw and two literary associations: Literary Union Association and Literary Translators Association. The partnership offers residencies in the three host cities and a joint website that promotes the literary residency concept and includes a database of scholarships available in Poland and abroad.

More information about Literary Residences in Poland can be found on the project website: www.literaryresidenciespoland.pl   

/////

[BY] ЛІТАРАТУРНЫЯ РЭЗІДЭНЦЫІ Ў ВАРШАВЕ ДЛЯ ДЛЯ ПІСЬМЕННІКАЎ/ ПІСЬМЕННІЦ, ДРАМАТУРГАЎ/ ДРАМАТУРГІНЬ І ПЕРАКЛАДЧЫКАЎ/ ПЕРАКЛАДЧЫЦ З БЕЛАРУСІ І УКРАІНЫ

Мы пачынаем другую літаратурную рэзідэнцкую праграму для пісьменнікаў/ пісьменніц, драматургаў/ драматургінь і перакладчыкаў/ перакладчыц у Варшаве. Сёлета мы запрашаем гасцей з Беларусі правесці некалькі творчых тыдняў у цэнтры Варшавы, пад гасцінным дахам Старамесцкага Дома культуры. Мы абвяшчаем два наборы, з якіх запросім прынамсі  пяць рэзідэнтаў на побыт ад 2 да 6 тыдняў.

Арганізоўваючы рэзідэнцыі, мы хочам уключыць замежных пісьменні(ц)каў і перакладчы(ц)каў у варшаўскі літаратурны свет. Мы запрашаем вас правесці некалькі тыдняў у Варшаве і пазнаёміцца з мясцовай мастацкай сцэнай, гісторыяй горада і культурнай панарамай сталіцы. Мы прадастаўляем нашым рэзідэнтам кватэру ў цэнтры з утульным месцам для творчай працы, стыпендыя ў памеры 120 злотых брута за дзень, мастацкую, лагістычную і матэрыяльна-тэхнічную падтрымку, а таксама ўдзел у  дзейнасці нашай установы.

Набор прызначаны для пісьменнікаў/ пісьменніц, драматургаў/ драматургінь і перакладчыкаў/ перакладчыц з Беларусі і Украіны якія адпавядаюць наступным крытэрыям:

• у іх ёсць хаця б адна кніга, томік паэзіі альбо пераклад, выдадзеныя ў друку, або хаця б адзін драматычны тэкст, пастаўлены ў тэатры,
• яны могуць дачыняцца на англійскай ці польскай мовах,
•  у гэты момант працуюць над літаратурным праектам.

Падрабязнасці, тэрмін і час побыту мы ўзгоднім з рэзідэнтамі індывідуальна.

Апошні тэрмін падачы заявак: 2 снежня года
Час побыту: студзень - чэрвень 2022 годa
Абвяшчэнне вынікаў: 16 снежня 2022 года

Як падаць заяўку?

Заяўка мае змяшчаць:
• запоўненую форму,
• CV са спісам апублікаваных літаратурных твораў, або спіс тэкстаў, пастаўленых у тэатры,
• суправаджальны ліст з апісаннем канцэпцыі творчай працы на час побыту (не болей за 5000 знакаў з прабеламі),
• фрагмент апублікаванай/ пастаўленай працы (максімум 10 старонак А4).

Заяўкі просім кіраваць у пададзены тэрмін па адрасе: rezydencje@sdk.pl

Палажэнні і форма:

Праект рэалізуецца ў рамках партнёрства польскіх гарадоў-арганізатараў рэзідэнцый - Кракава, Гданьска і Варшавы - і двух літаратурных аб'яднанняў: Асацыяцыі Літаратурнай Уніі і Асацыяцыі перакладчыкаў літаратуры. Гэтае супрацоўніцтва прывядзе не толькі да творчана побыту ў трох гарадах-гаспадарах, але і да стварэння сумеснага вэб-сайта, які прасоўвае ідэю літаратурных рэзідэнцый, а таксама да складання базы звестак аб стыпендыях у Польшчы і за мяжой.

Больш інфармацыі пра літаратурныя рэзідэнцыі ў Польшчы можна знайсці на сайце праекта: www.literaryresidenciespoland.pl  

/////

[UA] ЛІТЕРАТУРНІ РЕЗИДЕНЦІЇ У ВАРШАВІ ДЛЯ ПИСЬМЕННИКІВ/ ПИСЬМЕННИЦЬ, ДРАМАТУРГІВ/ ДРАМАТУРГИНЬ ТА ПЕРЕКЛАДАЧІВ/ ПЕРЕКЛАДАЧОК З БІЛОРУСІ ТА УКРАЇНИ

Pозпочинаємо другу літературну резиденцію для письменників/ письменниць, драматургів/ драматургинь та перекладачів/ перекладачок у Варшаві.

Цього року запрошуємо гостей з Білорусі та України провести кілька творчих тижнів у центрі Варшави під опікою Староміськoгo Дімy Культури. Ми оголошуємо два набору, в якому відберемо не менше п’яти мешканців на термін від 2 до 6 тижнів.

 Організовуючи резиденції, хочемо залучити іноземних письменників та перекладачів у варшавський літературний світ. Ми заохочуємо вас провести кілька тижнів у Варшаві та познайомитися з місцевою мистецькою сценою, історією міста та культурною пропозицією столиці. Hадаємо квартиру в центрі зі зручним місцем для творчої роботи, стипендію 120 злотих брутто за кожен день перебування, матеріальне та матеріально-технічне забезпечення, а також залучення їх до діяльності нашого закладу.

Набір орієнтований на письменників/письменниць, драматургів/драматургинь та перекладачів/перекладачок з Білорусі та України, які відповідають таким критеріям:

• мати хоча б одну книгу, том поезії або переклад, опубліковану в друкованому вигляді або один текст драми, поставленої в театрi,
• спілкуватися англійською або польською мовою,
• зараз вони працюють над літературним проектом.

Деталі щодо дати та тривалості перебування узгоджуються з мешканцями індивідуально.

 Дедлайн подачі заявок: 2 грудня 2022 року
 Дата перебування: січень - червень 2022 року
 Оголошення результатів: 16 грудня 2022 року

Як застосовувати?

Заявка, що містить:
• заповненy формy,
• резюме зі списком опублікованих літературних творів,
• супровідний лист з описом концепції роботи на період Резиденції (не більше 5000 символів з пробілами),
• фрагмент опублікованої/ поставленої роботи (максимум 10 сторінок формату А4)

необхідно надіслати у встановлений термін на адресу: rezydencje@sdk.pl

Положення та форма:

Проект реалізується в рамках партнерства польських міст-організаторів резиденцій – Кракова, Гданська та Варшави – та двох літературних об’єднань: Unia Literacka та Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. Результатом цієї співпраці є не лише перебування в трьох містах, а й спільний веб-сайт, який пропагує ідею літературних резиденцій та є базою даних про стипендії в Польщі та за кордоном.

 Більше інформації про Літературні резиденції в Польщі можна знайти на сайті проекту:  www.literaryresidenciespoland.pl   

//////

[PL] REZYDENCJE LITERACKIE W WARSZAWIE DLA PISARZY, DRAMATOPISARZY I TŁUMACZY Z BIAŁORUSI I UKRAINY

Ruszamy z drugim programem rezydencji literackich dla pisarzy_ek, dramaturgów_żek i tłumaczy_ek w Warszawie. W tym roku zapraszamy gości z Białorusi i Ukrainy do spędzenia kilku twórczych tygodni w centrum Warszawy, pod opieką Staromiejskiego Domu Kultury. Ogłaszamy dwa nabory, w których wybierzemy co najmniej pięciu rezydentów na pobyty o długości od 2 do 6 tygodni.

Organizując rezydencje, pragniemy włączyć zagranicznych pisarzy_ki oraz tłumaczy_ki do warszawskiego świata literackiego. Zachęcamy do spędzenia kilku tygodni w Warszawie i poznania lokalnej sceny artystycznej, historii miasta oraz kulturalnej oferty stolicy. Naszym rezydentom zapewniamy mieszkanie w centrum z dogodnym miejscem do pracy twórczej, stypendium wysokości 120 zł brutto za każdy dzień pobytu, wsparcie merytoryczne i logistyczne, a także włączenie ich w działalność naszej instytucji.

Nabór skierowany jest do pisarzy_ek, dramaturgów_żek i tłumaczy_ek z Białorusi i Ukrainy, którzy spełniają następujące kryteria:

• mają na swoim koncie co najmniej jedną wydaną drukiem książkę, tom poetycki lub tłumaczenie lub co najmniej jedną wystawioną w teatrze sztukę,
• komunikują się w języku angielskim lub polskim,
• pracują aktualnie nad projektem literackim.

Szczegóły dotyczące terminu i długości pobytu będą ustalane indywidualnie z rezydentami.

Termin zgłoszeń: 2 grudnia 2022
Termin pobytu: styczeń - grudzień 2023
Ogłoszenie wyników: 16 grudnia2022

Jak aplikować?

Zgłoszenie zawierające:
• wypełniony formularz,
• CV z wykazem opublikowanych dzieł literackich,
• list motywacyjny z opisem koncepcji pracy na okres Rezydencji (nie dłuższy niż 5000 znaków ze spacjami),
• fragment opublikowanego/ wystawionego dzieła (maksymalnie 10 stron A4),

należy przesyłać w wyznaczonym terminie na adres: rezydencje@sdk.pl

Regulamin i formularz:

Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa polskich miast organizujących rezydencje – Krakowa, Gdańska i Warszawy – oraz dwóch literackich stowarzyszeń: Unia Literacka i Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. Współpraca ta owocuje nie tylko pobytami organizowanymi w trzech miastach, ale również wspólną stroną internetową promującą ideę rezydencji literackich i będącą bazą informacji o stypendiach w Polsce i za granicą.

Więcej informacji o Rezydencjach Literackich w Polsce znajdziesz na stronie projektu: www.literaryresidenciespoland.pl

1 obraz w galerii artykułu LITERARY RESIDENCIES IN WARSAW FOR WRITERS, PLAYWRITERS AND TRANSLATORS FROM BELARUS AND UKRAINE | 2023
1 / 1